Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024

 30 CZERWCA 2023

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2023/2024 zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia opiekuńcze

Fundusz alimentacyjny                                                                                                                  

Świadczenia rodzinne

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych są przyjmowane w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, pokój nr 12. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (75) 77 72 429/432/439.

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni w pokoju nr 12 (I piętro) lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną;
 • platformę usług elektronicznych ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia;
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Do pobrania:

Wzór wniosku oraz załączników do stosowania:

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/55047831-8444-4ecb-bc07-2341d3bb7e61

 • Załącznik do wniosku SR-1Z ( wypełnić tylko w przypadku, jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do zasiłku rodzinnego jest większa, niż liczba pozycji na formularzu lub w przypadku gdy w skład rodziny wchodzi więcej osób)

Link: https://www.gov.pl/attachment/81a43349-feab-4128-97b7-b5e487345926

 • Załącznik ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym:

Link: https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Załącznik ZSR-07 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

 • Załącznik ZSR-08 Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy :

Link: https://www.gov.pl/attachment/6bf95802-f6ef-45d9-b42f-8d3fb65e1cb7

 • Załącznik ZSR-10 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/f8a630c4-760c-4382-bcd1-45e3b926bb66

 • Załącznik ZSR-12 Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania:

Link: https://www.gov.pl/attachment/701d6594-eb32-4bcc-922b-db1271cd9f43

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli n/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r., poz. 519 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub  139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia          2013 r. o cudzoziemcach,
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

– przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

– członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

 • 674 ,00 zł netto
 • 764,00 zł netto – w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2023 r. pod uwagę będzie brany dochód uzyskany przez rodzinę wnioskodawcy w roku kalendarzowym 2022.

Ustalając dochód rodziny przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Kwoty przysługujących zasiłków rodzinnych wynoszą:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 1.000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką);
 • samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie na każde dziecko do 5 roku życia bądź 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 69 zł miesięcznie (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 113 zł miesięcznie (w związku z zamieszkaniem, w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne (za wyjątkiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA, U KTÓREGO STWIERDZONO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Do pobrania:

 • WNIOSEK:

Link: https://www.gov.pl/attachment/4d30e2e7-194a-4489-afc7-ded55aef9bb6

Świadczenie tzw. „Za życiem” przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

– Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

– Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4.000,00 zł

Ponadto rodziny, w których urodzi się dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie mogła skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych);

– jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

WAŻNE! Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Do pobrania wzór wniosku:

Link:  https://www.gov.pl/attachment/a5c5ef40-0b77-403c-a64a-d56ea7b6507c

 • Załącznik SR-2Z (wypełnić tylko w przypadku, jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do zasiłku rodzinnego jest większa, niż liczba pozycji na formularzu lub w przypadku gdy w skład rodziny wchodzi więcej osób)

Link: https://www.gov.pl/attachment/9735eb79-f017-4773-b18e-cf48c0c54581

 • Załącznik ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym:

Link: https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Załącznik ZSR-07 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 netto zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:

– jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , chyba że :

 1. rodzice lub jeden z rodziców nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Do pobrania:

 • WNIOSEK:

Link: https://www.gov.pl/attachment/231e9fe7-2720-46d0-b4e8-0a9cdb240c4c

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga  dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku objęcia opieką dziecka lub ustanowienia rodziny zastępczej;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku przysposobienia dziecka.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie, za wyjątkiem sytuacji gdy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecku lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390 z późn. zm.):

Link: https://www.gov.pl/attachment/cdee333f-b176-4cb5-8262-5f90cb436a75

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz. 1466):

Link: https://www.gov.pl/attachment/78c84b73-7b87-4e9a-a17a-c5caf7fcd777

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie  wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1481)

Link: https://www.gov.pl/attachment/8999411e-3101-4935-bcbd-03f4a98da741

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199):

Link: https://www.gov.pl/attachment/3a26368f-94ef-4c50-985e-d046bc5d252c

 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny ( Dz. U. 2021 r. poz. 1162)

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001162/T/D20211162L.pdf

 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U z 2020 r. poz 1329 z późn. zm.)

Link: https://www.gov.pl/attachment/7288464e-7675-43b4-909e-57b0931922ac

Świadczenia opiekuńcze

Wnioski dotyczące świadczeń opiekuńczych są przyjmowane w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, pokój nr 12. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (75) 77 72 429/432/439.

Świadczenia opiekuńcze

ŚWIADCZENIEM OPIEKUŃCZYM jest:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

do którego prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 • WZÓR WNIOSKU do pobrania:

Link:  https://www.gov.pl/attachment/8404b6a5-3dfd-446c-afe1-1cba3a05dc61

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeżeli członkom rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie.

Do pobrania:

 • WZÓR WNIOSKU

Link: https://www.gov.pl/attachment/250459d3-b9c0-4063-812c-a32ae4a4db1f

 • Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/9c638d0e-ed6d-481e-a8d7-029c6a474a0b

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób: matki albo ojca, opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

– nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

– w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej,  jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ:

– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI:

– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie przysługuje:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Do pobrania:

 • WZÓR WNIOSKU :

Link: https://www.gov.pl/attachment/7481f882-4249-4e01-95a6-66c7d451b1fd

 • Załącznik do wniosku – specjalny zasiłek opiekuńczy :

Link: https://www.gov.pl/attachment/1233763d-b0cc-46f2-8077-d53883195328

 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

 • Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/f8a630c4-760c-4382-bcd1-45e3b926bb66

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Za dochód rodziny osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 • w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

– osoby wymagającej opieki;

– rodziców osoby wymagającej opieki;

– małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;

– osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;

– pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

 • w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

– osoby wymagającej opieki;

– małżonka osoby wymagającej opieki;

– osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko;

– pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390 z późn. zm.):

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach prawa do świadczeń rodzinnych

Link: https://www.gov.pl/attachment/78c84b73-7b87-4e9a-a17a-c5caf7fcd777

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Link: https://www.gov.pl/attachment/33bf0a5d-ef2e-4fc1-9cfd-9c274cfce2d4

Fundusz alimentacyjny

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

są przyjmowane w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, pokój nr 14. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (75) 77 72 4

Wnioski przez internet złożyć można wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną;
 • platformę usług elektronicznych ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia;
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Wykaz aktualnego wzoru wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz oświadczeń

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/e7519590-5ae0-4f71-acb5-c8a61ac702a3

Załącznik do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/ed86835d-f16f-4b4e-8ac8-b3f93539bd9e

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/6f0c0775-9b1b-4c65-86bb-9b80d72fa85b

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/3e637fbe-9944-40d9-b877-4e6a5d8ad628

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji:

Link: https://www.gov.pl/attachment/55b6ea4f-b3f9-4532-9343-4feae7ff0286

Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny:

Link: https://www.gov.pl/attachment/8b4a2421-8f99-4bac-8c02-8aad31eca237

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji :

Link: https://www.gov.pl/attachment/af5d5d85-99ad-43b2-8626-6373c077ddd1

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie w przypadku wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2022/2023 obowiązujący do dnia 30.09.2023 r.;
 •  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie w przypadku wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2023/2024 obowiązujący do dnia 30.09.2024 r.;
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. 900 zł lub
  1209 zł (w zależności od okresu zasiłkowego), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, (tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”) jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 • Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu;
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • Zawarła związek małżeński.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do wniosku należy dołączyć (wymagane dokumenty):

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

Okres świadczeniowy 2023/2024 będzie trwał od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 do dnia 31.08.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostanie złożony od 01.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostanie złożony od 01.12.2023  r. do dnia 31.01.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024 r.

Ważna zmiana dotycząca tzw. „ dochodów utraconych i uzyskanych”

Ustalając dochód rodziny przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalnością gospodarczą.

 

INFORMACJE DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

– organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Link: https://www.gov.pl/attachment/66bb73c7-1b65-4b5a-ba3d-a3666ae8d94f

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Link: https://www.gov.pl/attachment/8317eeb2-818f-421e-9105-e65564a9a252

 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny ( Dz. U. 2021 r. poz. 1162)

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001162/T/D20211162L.pdf

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.

Link: https://www.gov.pl/attachment/79c2e754-ff01-429f-b058-e8ec9283acff

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Link: https://www.gov.pl/attachment/271ad968-170c-4ddc-abf7-7dc856cc58e0

 

 

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: