Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

CEL USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Cel Usług Opiekuńczych

1. Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób

. 2. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych zakłada możliwie jak najwyższą aktywność osoby objętej usługami w wykonywanie poszczególnych czynności(charakter wspierająco-aktywizujący usługi,a nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem podopiecznego ,zgodnie z zasadą jak pomagać innym,aby nie szkodzić.

Zakres przestrzenny usług opiekuńczych

1. Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez Gminę Bogatynia na jej terenie i dla jej mieszkańców (stanowią zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym).

2.Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami i w jej najbliższym otoczeniu.

Zakres podmiotowy usług opiekuńczych

1.Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej,która z powodu wieku,choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,a jest jej pozbawiona mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

2.Pomoc w formie usług opiekuńczych może być również przyznana; a) osobie samotnej gospodarującej, gdy wymaga pomocy innych osób,a rodzina wykorzystując swe uprawnienia,zasoby i możliwości nie może opieki zapewnić. b) osobie w rodzinie,gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny,wykorzystując swe uprawnienia,zasoby i możliwości.

Zakres rzeczowy usług opiekuńczych

1. Katalog usług opiekuńczych obejmuje; usługi o charakterze opiekuńczo- pielęgnacyjnym;

a) toaleta podopiecznego(mycie ciała,mycie głowy,pielęgnacja jamy ustnej,pielęgnacja włosów/pomoc przy kąpaniu/golenie,higiena paznokci rąk i nóg,czyszczenie protez zębowych).

b) pomoc przy ubieraniu się,zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

c) prześcielenie łóżka,

d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych(odprowadzanie do toalety lub zakładanie i zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstaniu odleżyn i odparzeń),

e)wykonanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,lub pielęgniarkę(układanie chorego w łóżku/pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo-smarowanie,wykonanie i zmiana drobnych opatrunków/opróżnianie worka urologicznego/przygotowanie i nadzór nad zażyciem leków/ mierzenie temperatury ciała, ciśnienia/oklepywanie/wykonywanie inhalacji),

f)zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych,zabiegów oraz towarzyszenie w nich(jeżeli zachodzi taka potrzeba),realizacja recept za środki pieniężne osoby objętej usługami.

g)przygotowanie posiłków (w tym jednego gorącego)lub produktów na pozostałą część dnia,z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystości naczyń stołowych i kuchennych.

h) pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie(o ile wymaga tego stan zdrowia),z zachowaniem diety i dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych.

2) usługi o charakterze gospodarczym;

a) utrzymanie w czystości pomieszczeń osoby objętej usługami,wynoszenie śmieci,odkurzanie(raz w tygodniu lub według potrzeb),zmywanie podłogi(według potrzeb),wycieranie kurzu(według potrzeb),mycie okien 2 x w roku(św. Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy).

b) utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku,w tym urządzeń sanitarnych i sprzętu sanitarnego oraz sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się (np. wózka inwalidzkiego, podnośnika ,chodzika.

c) pranie odzieży i bielizny pościelowej w pralce, prasowanie lub zanoszenie pościeli do pralni,

d) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowych lub towarzyszenie przy ich dokonywaniu( zakupy dokonywane są za środki pieniężne osoby objętej usługami, w najbliższej okolicy miejsca jej zamieszkania /pobytu),

e) załatwianie w razie potrzeby spraw urzędowych (lub towarzyszenie przy ich załatwianiu),uiszczanie opłat(środkami pieniężnymi osoby objętej usługami),

f) zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych , wzywanie pogotowia ratunkowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowia,realizacja recept za środki pieniężne osoby objętej usługami,

g) przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu,

h) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, pomoc w w organizowaniu czasu wolnego oraz kontakt z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym( w tym towarzyszenie podczas spacerów,w drodze do i z placówek usługowych,kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, dostarczenie prasy i książek - stosowanie do potrzeb i możliwości osoby)

i) prowadzenie zeszytu rozliczeń finansowych przez opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze zgodnie z regulaminem prowadzenia dokumentacji rozliczeń.

Szczegółowy zakres i wymiar usług określony jest przez ośrodek pomocy społecznej indywidualnie dla każdej osoby wymagającej tego rodzaju pomocy, biorąc pod uwagę;

a) konieczność zaspokojenia podstawowych i niezbędnych potrzeb,

b) inne potrzeby osoby wymagającej wsparcia, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach pomocy społecznej,

c) sytuację socjalno -bytową i rodzinną osoby, jej stan zdrowia i sprawność psychofizyczną,

d) możliwości wykorzystania uprawnień i zasobów osoby oraz jej otoczenia (rodzina,pomoc sąsiedzka, wolontariat itp.).

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: