Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (90 DNI)

Ubezpieczenie zdrowotne (90 dni)

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane są osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 776,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej lub 600,00 zł. dla osoby w rodzinie.  

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć:

• osoba zainteresowana lub

• świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.

Na potrzeby prowadzonego postępowania przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

• dzień złożenia wniosku,

• w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia

- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.  

 

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

• każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej

• objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, a także za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Ustny lub pisemny wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu).

3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

4. Dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.  

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: