Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZENJ

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące
 
pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy
 
Społecznej.

Gdzie zgłaszać się o pomoc

Wniosek o pomoc może zgłosić osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Ośrodek przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące udzielenia pomocy osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, niezdolnej do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Mieszkańcy miasta i gminy Bogatynia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych z Działu Pomocy Społecznej Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz składać podania o pomoc w Kancelarii Ośrodka.

Podstawowe formy udzielanej pomocy

 • pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa
 • pomoc finansowa
 • pomoc w formie obiadów
 • sprawienie pogrzebu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc finansowa, usługowa, w naturze oraz w formie rehabilitacji w placówkach oparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające trudną sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W w/w sprawach wydawane są decyzje administracyjne.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przede wszystkim osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.) tj.
- na osobę samotnie gospodarującą - 776 zł
- na każdą osobę w rodzinie - 600zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt.2-15 w/w ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Powody trudnej sytuacji życiowej wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej to:
 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. niepełnosprawność,
 6. długotrwała lub ciężka choroba,
 7. przemoc w rodzinie,
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji uchodźców,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizm lub narkomania,
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma, i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.
Pomoc finansowa realizowana jest w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków stałych (przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego).
Pomoc w formie obiadów przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. W/w pomoc szczególnie dotyczy dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc w formie obiadów realizowana jest w placówkach gastronomicznych na terenie Bogatyni. Pomoc dotycząca dzieci i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków w szkole, do której uczęszcza dziecko. Odpłatność za przyznaną pomoc uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń uzależnione są od okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, własnych zasobów, uprawnień i możliwości osób ubiegających się o przyznanie pomocy a także od możliwości ośrodka pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z osobą lub rodziną może zostać zawarty kontrakt socjalny, który określa sposób współdziałania między osobą lub rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. W przypadku nie wywiązania się przez osobę lub rodzinę z ustaleń kontraktu może nastąpić ograniczenie świadczeń z pomocy społecznej lub ich całkowita odmowa.
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, masz problemy osobiste, rodzinne lub zdrowotne, potrzebujesz porady lub wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej udzielana jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód.

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Wniosek może złożyć:
- osoba zainteresowana lub
- świadczeniodawca (szpital) - niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego
Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na ceku ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej (dysproporcje). Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje wójt, (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:
- dzień złożenia wniosku
- w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.
Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:
- każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
- objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym
W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.
Powyższych przepisów nie stosuje się do medycznych czynności ratunkowych udzielanych w warunkach pozaszpitalnych.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: